eUPRAVA

Banner

KОНТАКТ

Имате питања, коментаре, сугестије...

Telefon/Fax: 035/312-004
e-mail:decjaradostsv@gmail.com

захваљујући њима ми можемо бити бољи!

останимо у контакту

ПРОГРАМ АДАПТАЦИЈЕ

Адаптација је прилагођавање на промену. Полазак у јаслице и вртић од детета захтева прилагођавање на одвајање од породице и прихватање нове средине јаслица и вртића. Зато је период адаптације на јаслице и вртић развојно значајан и сложен период за дете, који сам по себи није ни позитиван ни негативан, већ зависи од начина на који бива разрешен. Може бити подстицај или кочница за развој.

Да би адаптација протекла успешно, потребна је припрема родитеља да буду подршка свом детету. Припреме за оно што их очекује, показало се драгоценим. Сигуран и смирен родитељ позитивно утиче на дете и помаже му да брже, лакше и безболније савлада развојну кризу. Родитељ у почетку осећа страх, стрепњу, несигурност, бригу. Преиспитује своју одлуку. Бори се са разноразним социјалним и егзистенцијалним проблемима, као и недовољном информисаношћу о адаптацији. Покушава да се снађе у новој ситуацији и сагледа своју улогу у њој.

Дете раног узраста не разуме новонасталу ситуацију и нема могућности да утиче на њу. Због недовољног искуства и скромних капацитета у вербалној комуникацији, прибегава емоционалним и физиолошким начинима реаговања. Реакција на промену је најчешће плач, али може бити и узнемиреност, поремећај сна, апетита и навика, повлачење у себе или агресивност. Дете осећа несигурност због страха да ће бити остављено. На квалитет, интензитет и трајање адаптације утиче наслеђе, физичко и здравствено стање детета, узраст, зрелост и претходна искуства. Од срединских фактора битан је степен сличности навика и начина живота у породици и Установи, стил породичног васпитања, тип афективне везаности детета и родитеља и став породице према одвајању.

Родитељ своје дете треба да повери непознатом професионалцу. Добар део дана ће бити одвојен од свог детета. Важно му је да дете буде на сигурном, добро збринуто, са особом у коју и родитељ и дете имају поверења.

Медицинска сестра и васпитач стрепе од септембра месеца, када су посебно оптерећени упорним плачем деце и другим проблемима адаптације. Осећају појачану одговорност и бригу. Плаше се како ће све протећи и хоће ли успешно одговорити свим захтевима адаптације.

Циљеви адаптације

 • Олакшати учесницима период адаптације
 • Очувати дечје ментално и физичко здравље
 • Подстаћи психофизички развој детета у свим аспектима
 • Успоставити сарадњу породице и предшколске установе
 • Унапредити родитељске компетенције у области адаптације, посебно у схватању значаја његове улоге у том процесу и прихватања активног учешћа у живот Установе током тог периода
 • Допринети праћењу и подстицању развоја детета у складу са његовим индивидуалним особеностима и потребама.

Карактеристике адаптације:

 • Припрема свих учесника Детета - кроз претходно упознавање са јаслицама, дружење са вршњацима, стварање представе о јаслицама кроз игре, приче и разговоре о животу у њима, усклађивање ритма живљења у породици и јаслицама.

Родитеља - кроз информисање о јаслицама/вртићу - шта пружају, а шта од родитеља очекују, о адаптацији и њиховој улози у том процесу, кроз разговоре, родитељске састанке, штампане информативне материјале, видео приказе, посете јаслицама/вртићу.

Медицинске сестре/васпитача - кроз едукације из области адаптације, комуникације и тимског рада, подршку у планирању и организацији боравка деце и родитеља у групи.

Стручног сарадника - кроз припремање предавања, радионица, писаног материјала, видео-материјала, инструмената, едукација за сестре, васпитаче и родитеље и упознавање и унапређивање расположивих ресурса у јаслицама/вртићу кад је реч о адаптацији - кадрови, простор, опремљеност, организација рада и сл.

 • Поступност Разноврсно и континуирано информисање родитеља од уписа детета до почетка боравка у јаслицама/вртићу. Боравак детета и родитеља у јаслицама у мањим групама и краће време. Постепено продужавање боравка детета у јаслицама без присуства родитеља. Одлагање промена навика док се дете не стабилизује у новој средини. Постепено повећавање броја деце, која заједно бораве у групи. Увођење сваке новине од уторка, на пример спавање се уводи треће недеље од уторка.
 • Индивидуализација је прилагођавање захтева и очекивања сваком детету према његовим потребама и капацитетима. Када се ради о дужини боравка у Установи, дужини потребне подршке родитеља, спремности за остајање на спавању, прихватању дневне рутине, укључивању у игре и активности групе, и кроз вођење Протокола праћења процеса адаптације, тј. дететових емоција и понашања током тог периода. Индивидуализација значи и да свако дете има право на своју адаптацију и подршку родитеља без обзира да ли у јаслице и вртић креће у септембру, новемру, јануару. Програм у читавом свом току се односи на свако поједино дете онда када оно полази у јаслице и вртић.
 • Партнерство са родитељима подразумева: Јасно изражавање порука и очекивања, Прихватање важности улоге родитеља, Укључивање родитеља у живот групе, Организовање родитељских састанака, разговора, предавања, радионица, Припремање штампаног материјала за родитеље, Анкетирање родитеља и уважавање њихових предлога и сугестија, Стварање атмосфере поверења, сарадње, отворености и континуиране комуникације.

КРЕАТИВНЕ ЛИКОВНЕ РАДИОНИЦЕ

Садржи рад са различитим материјалима и техникама уз помоћ метода који деци остављају много слободе у изражавању, потенцирајући спонтаност и креативну употребу ликовног језика.

Током радионица се ствара подстицајна, стваралачка атмосфера и негује дух игре, спонтаности и слободе. Осим тога важно је уважавање индивидуалности и аутентичности у изражавању, чиме се подстиче развој самосталности и самопоштовања личности детета.

Родитељи прате дешавања у радионицама преко изложбених паноа, фотографија и увидом у активности. Задовољство родитеља и насмејана лица деце су најсигурнији показатељи квалитета креативних радионица и стила рада водитеља.


ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ И ИНТЕРВЕНЦИЈЕ ГОВОРНИХ ТЕШКОЋА

Комуникативна функција језика и говора све више губи водећу улогу у комуникацији. Потиснута је другим облицима, који су симплификовани, брзи, лако се усвајају и свима су доступни. Савремено доба брзог технолошког развоја наглашава потребу за свесним и планским подстицањем развоја говора, због мањка спонтаног излагања деце живој речи, непосредној комуникацији и интеракцији, које су на раном узрасту неопходне за говорно – језички развој.

Да би успех био већи, потребно је осмислити поуздану стратегију стимулације говорно-језичког развоја деце у предшколској установи и породици.

На раном узрасту ова стратегија подразумева превентивне активности са дететом, родитељем и васпитачем. Родитељ се оснажује у улози подршке детету у развоју комуникативне функције говора, а васпитач у одређивању приоритета ВО рада у области развоја говора. Програм превенције говорних тешкоћа на нивоу Установе има улогу пружања подршке васпитачима у реализацији програмских садржаја у области развоја говора, родитељима у остваривању подстицања развоја говора код куће, као и разних интервенција у виду говорно-логопедске стимулације у терапијским условима. На основу организације васпитно-образовног рада у Установи и времена боравка деце, активности и садржаји ране превенције и интервенције говорних потешкоћа су организоване. Од облика рада са децом заступљени су: индивидуални рад, рад у пару и рад у малим групама.

Децу на индивидуалне терапије доводе родитељи и тада су логопедски третмани најефикаснији због сталне могућности сарадње са родитељима. Логопедски третмани за поједину децу се одвијају једном недељно, два пута у току месеца или једном месечно.

ЕКОЛОШКИ ПРОГРАМ

У оквиру васпитно - образовног рада, значајно место заузима планско и систематско еколошко образовање деце.

Према међународним документима општи циљ очувања животне средине, је да сваки становник Земље, ма где био и како живео, схвати сопствену зависност и одговорност у односу на животну средину и општа добра, као и да се труди да их личним ангажовањем заштити и очува за будуће генерације.

Садржаји програма има задатак да развија самопоштовање - дете са развијеним самопоштовањем, са позитивним и реалистичким схватањем себе, способно је да разликује шта је то позитивно и јединствено код других људи и на тај начин има позитиван однос према свету око себе. Развој комуникације - способност за разноврсну комуникацију је неопходна за разумевање и међусобно споразумевање у циљу ширења еколошке свести. Развија навика о правилном и културном односу према објектима природе, активно укључивање деце у решавање практичних проблема на заштити и унапређивање животне средине. Овим програмом развијамо „ естетско мишљења“ – дете постаје свесно повезаности и међусобне зависности, као и одговорности сваког појединца у циљу неговања еколошких вредности.ЛЕТЊИ ПРОГРАМ - Позив на игру, дружење и уживање

Организовани рад у вртићу тако да се сви добро осећају и деца и одрасли са што више интересантних и привлачних активности прилагођених летњим условима у дворишту, средствима и материјалима којима објекат располаже. Изаћи у сусрет дечјим потребама за опуштеним, креативним и инспиративним активностима на отвореном простору и згради вртића. Као и укључити родитеље у припрему и реализацију Програма - донацијама, идејама и учествовањем.

Атрактивни програми којима се улепшава боравак у вртићу током лета.

Носиоци активности, у срадњи са васпитачима су активисти Волонтерске Организације Свилајнац-ВОС. Програми се осмишљавају: у оквиру недеље или месеца, према узрастима деце, задуженим васпитачима и сестрама, према пројектима, врстама коришћених материјала, месту где се активности изводе и сл. План садржаја и форме активности, игара, пројеката - тако да понуда буде нешто ново, дугачије, несвакидашње, атрактивно, привлачно.

ШКОЛИЦА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА

Програм је намењен деци узраста од три до седам година. Циљеви програма је развијање интересовања за учење енглеског језика, развијање осетљивости за други фонолошки систем и утицање на целовити развој детета.ПРОГРАМ ПЛЕСНИХ АКТИВНОСТИ

На нивоу Установе реализује се програм за децу узраста од 3 до 7 година за децу чији су се родитељи определили за програм.

Општи циљ је подстицање развојних и комуникационих капацитета деце као и њихових едукативних потреба и проширења поља језичке културе путем креирања и примене одговарајућих плесних техника и уметничких израза.

Реализатори - Васпитачи обучени за извођење плесних активности.ШКОЛИЦА СПОРТА

По свом садржају представља допуну редовним активностима физичког васпитања и има за циљ развијање координације покрета, спретности и вештине, правилан развој.Програм је намењен деци узраста од три до седам година.


ЈЕДНОДНЕВНИ ИЗЛЕТИ И ЗИМОВАЊЕ

Излети се организују са циљем рекреације, јачање здравља, превенције негативних утицаја стила живота и срединских фактора, подстицања психофизичког развоја предшколске деце, развијања еколошке свести о свеопштој повезаности са природом, формирања позитивног става према различитости и неговања другарских односа.

На нивоу Установе тј. вртића и васпитних група најчешће се организују:

 • Једнодневни излети у оближња сеоска домаћинства, њивама, воћњацима, баштама - у сарадњи са породицом,
 • Одласци у ЗОО у Београду и Јагодини,
 • Обиласци манастирских комплекса у околини града (Миљков манастир, Златенац, Манасија...)
 • Моравски конаци, етно село,
 • Природњачки музеј и дино парк у Свилајнцу...

Такође, Установа реализује и зимовање деце узраста од три до седам година.