eUPRAVA

Banner

BROJ:


Уплатни рачун за смештај и боравак детата у ПУ "Дечја радост":

840-31042845-32

Модел: како попунити уплатницу на овом ЛИНКУ

KОНТАКТ

Имате питања, коментаре, сугестије...

Telefon/Fax: 035/312-004
e-mail:decjaradostsv@gmail.com

захваљујући њима ми можемо бити бољи!

останимо у контакту

Установа је организована као јединствена радна целина са следећим организационим јединицама-службама:


- служба за васпитно-образовни рад;

- служба за превентивну здравствену заштиту;

- служба правних послова;

- служба за финансијско-рачуноводствене послове;

- служба припреме и сервирања хране;

- служба за хигијену и техничко одржавање.


Послови у Установи систематизовани су по следећим групама:

1. Послови са посебним овлашћењима и одговорностима:

 • директор,
 • помоћник директора,

2. Послови организације рада у Установи и радним јединицама:

 • васпитач-руководилац радне јединице,
 • медицинска сестра васпитач-руководилац радне јединице,

3. Послови унапређивања васпитно образовног рада - послови стручних сарадника:

 • стручни сарадник – педагог,
 • стручни сарадник – логопед,

4. Послови непосредног васпитно-образовног рада:

 • васпитач,
 • медицинска сестра – васпитач,

5. Послови сарадника:

 • сарадник за послове унапређивања превентивно здравствене заштите и исхране,
 • сарадник за послове неге и превентивне здравствене заштите,

6. Послови секретара Установе, административни и рачуноводствени послови:

 • секретар,
 • шеф рачуноводства,
 • благајник-обрачунски радник, контиста, ликвидатор, референт јавних набавки,

7. Послови текућег одржавања и одржавања хигијене:

 • мајстор одржавања-домар,
 • спремачица,
 • вешерка,

8. Послови исхране:

 • главни кувар,
 • кувар,
 • сервирка,

9. Послови безбедности и здравља на раду:

 • службеник за заштиту, безбедност и здравље на раду,
 • референт за заштиту, безбедност и здравље на раду,