eUPRAVA

Banner

BROJ:


Уплатни рачун за смештај и боравак детата у ПУ "Дечја радост":

840-31042845-32

Модел: како попунити уплатницу на овом ЛИНКУ

KОНТАКТ

Имате питања, коментаре, сугестије...

Telefon/Fax: 035/312-004
e-mail:decjaradostsv@gmail.com

захваљујући њима ми можемо бити бољи!

останимо у контакту

alt

Циљеви и задаци функционисања Установе:


 • Да у складу са својим могућностима обезбеди оптималне услове за нормалан физички и интелектуални, емоционални и социјални развој деце старости од 6 месеци до 6,5 година;
 • Да обезбеди услове функционисања јединственог система васпитно-образовног рада, неге, исхране, здравствене и социјалне заштите;
 • Да у сарадњи са породицом и широм локалном средином обезбеди јединство васпитних утицаја на дете, квалитетнији, богатији живот у вртићу;
 • Да обезбеди што квалитетнију примену васпитно-образовног рада;
 • Да обезбеди реализацију припремног предшколског програма у циљу што боље припремљености предшколаца за полазак у школу;
 • Да у том смислу обезбеди континуирану едукацију стручног кадра;
 • Да изнађе могућности квалитетнијег опремања затвореног и отвореног простора у коме бораве, живе, раде и уче деца;
 • Да брине о условима за рад запослених као и о њиховом материјалном положају;
 • Да у складу са могућностима организује алтернативне облике рада са децом и одраслима (радионице, страни језик, играонице, рекреација) у вртићу;
 • Пружање других програма и услуга из делокруга рада Установе предвиђених Статутом.


Нега и васпитно-образовни рад се сврставају у ред најзначајнијих фактора за изградњу дечије личности као самосвесне јединке у оквиру групе са посебним ставовима, потребама и са тенденцијом сталне надграднје кроз све видове учења и стицања знања.

Као потреба омогућава васпитно-образовним радницима да кроз креирање сопствене праксе активно учествују у унапређењу васпитно-образовног рада, подстичу развој детета свим правцима и Установу подижу на ниво који јој припада у делу локалне заједнице у којој постоји.

Циљеви предшколског васпитања и образовања су подршка:

 • Целовитом развоју и добробити детета предшколског узраста, пружањем услова и подстицаја да развија своје капацитете, проширује своја искуства и изграђује сазнања о себи, другим људима и свету;
 • Васпитној функцији породице;
 • Даљем васпитању и образовању и укључивању у друштвену заједницу;
 • Развијању потенцијала детета као претпоставке за даљи развој друштва и његов напредак;

Принципи предшколског васпитања и образовања су:

 • Доступност: једнако право и доступност свих облика предшколског васпитања и образовања, без дискриминације и издвајања по основу пола, социјалне, културне, етничке, религијске или друге припадности, месту боравка, односно пребивалишта, материјалног или здравственог стања, тешкоћа и сметњи у развоју и инвалидитета, као и по другим основама, у складу са законом;
 • Демократичност: уважавање потреба и права деце и породице, укључујући право на уважавање мишљења, активно учешће, одлучивање и преузимање одговорности;
 • Отвореност: грађење односа са породицом, другим деловима у систему образовања (школа), заједницом (институцијама културе, здравства, социјалне заштите), локалном самоуправом и широм друштвеном заједницом;
 • Аутентичност: целовит приступ детету, усвајање развојних специфичности предшколског узраста, различитости и посебности,неговање игре као аутентичног начина изражавања и учења предшколског детета, ослањање на културне специфичности;
 • Развојност: развијање различитих облика и програма у оквиру предшколске делатности у складу са потребама деце и породице и могућностима локалне заједнице, континуирано унапређивање кроз вредновање и самовредновање, отвореност за педагошке иновације.