Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе чине представници запослених, родитеља односно других законских заступника, јединице локалне самоуправе, односно стручњака за поједина питања. Стални чланови Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе су директор установе и стручни сарадник-педагог. Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе има следеће надлежности: